0

R E G U L A M I N

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

PAPETERIA DOBROCI –  studio graficzne zajmujące się realizacja papeterii okolicznościowej.
Klient – podmiot, który dokonuje zamówienia oraz  zapłaty za towary lub usługi oferowane przez PAPETERIA DOBROCI.
Strony – Klient i PAPETERIA DOBROCI.
Papeteria Ślubna i Okolicznościowa – zaproszenia ślubne i okolicznościowe oraz dodatki ślubne i okolicznościowe sprzedawane w formie wydruków.
Próbki Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej – wzory zaproszeń, które Klient może zamówić w celu sprawdzenia jakości materiałów i wykonania Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej.
Projekt Indywidualny – usługa wykonania projektu graficznego zaproszenia, polegająca na uwzględnieniu preferencji Klienta, w ramach której Klient finalnie otrzymuje wizualizację zaproszenia w celu akceptacji projektu i przekazania go do druku PAPETERIA DOBROCI.
Projekt Gotowy – projekt (kolekcja) zaproszenia wybrany spośród wzorów prezentowanych w galerii na Stronie Internetowej.
Dodatki Ślubne – elementy poligraficzne, składające się na oprawę wesela (menu, winietki, plany stołów, itp.).
Proces Projektowy – proces, na który składa się przygotowanie projektu graficznego Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej.
Realizacja – proces na który składają się: personalizacja (opcjonalnie), wydruk, skład Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej oraz wysyłka.
Strona internetowa – zawartość strony internetowej www.papeteriadobroci.pl
Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, w celu wykonania danej usługi.
Regulamin – niniejszy regulamin.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin ustala ogólne warunki współpracy Klienta i PAPETERIA DOBROCI oraz zamawiania usług graficznych i poligraficznych, w tym Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, oferowanych przez PAPETERIA DOBROCI
2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
3. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.papeteriadobroci.pl w zakładce „REGULAMIN”.

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Prezentowana Papeteria Ślubna i Okolicznościowa sprzedawana jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie Umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a PAPETERIA DOBROCI.
2. Zawarcie Umowy między stronami następuje w formie elektronicznej poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.papeteriadobroci.pl lub za pośrednictwem maila info@papeteriadobroci.pl (w zakładce Sklep) przez Klienta i jest równoznaczne z podjęciem współpracy z PAPETERIA DOBROCI i zaakceptowaniem Regulaminu.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Online Papeteria Dobroci, lub z chwilą złożenia zamówienia indywidualnego przez kontakt mailowy info@papeteriadobroci.pl.
4. PAPETERIA DOBROCI może odmówić zawarcia Umowy bez względu na przyczynę i bez obowiązku podawania przyczyn odmowy, o czym powiadomi niezwłocznie Klienta.

III. WARUNKI ZAMAWIANIA I PŁATNOŚCI
1. Klient zobowiązany jest w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia do opłacenia zamówienia. Płatność odbywa się przelewem, na konto podane w odpowiedzi na złożone zamówienie. Wysokość należności uzależniona jest od wartości złożonego zamówienia.
2. Przy PROJEKCIE INDYWIDUALNYM opłata jest dzielona na koszt przygotowania projektu graficznego oraz koszt realizacji, płatność odbywa się w transzach:
I transza (przygotowanie projektu graficznego): 40% Wartości zamówienia płatne z góry, kwota jest bezzwrotna.
II transza (koszt realizacji, po akceptacji projektu): 60 % wartości zamówienia, płatne po akceptacji przedstawionego projektu zaproszenia, przed drukiem.
3. Przy PROJEKCIE GOTOWYM (oferta dostępna w sklepie internetowym www.papeteriadobroci.pl/sklep) koszt przygotowania projektu graficznego jest wliczony w cenę całkowitego, zamówienia projektów gotowych opłacane są z góry.
4. Przy PROJEKCIE GOTOWYM zamawianym w trybie ekspresowym „REALIZACJA ESPRESOWA” wymagana jest dopłata 150 PLN do wartości zamówienia.
5. Przy DODATKACH ŚLUBNYCH koszt przygotowania projektu graficznego jest wliczony w cenę całkowitego zamówienia, płatność wykonywana jest z góry.
6. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z uruchomieniem procesu projektowego. W przypadku braku wpłaty w przeciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane.
7. W przypadku zamawiania Próbek Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, o których mowa w rozdz. V, Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 5 dni opłatę za zamówiony towar na konto podane na rachunku otrzymanym w odpowiedzi na złożone zamówienie. Próbki wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty w ciągu 5 dni roboczych.

IV. ELEMENTY PAPETERII ŚLUBNEJ I OKOLICZNOŚCIOWEJ
1. Poszczególne elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej mają ustaloną cenę za sztukę (lub kilka sztuk) oraz minimalne ilości, od jakich PAPETERIA DOBROCI realizuje ich zamówienie.
2. Elementy papeterii ślubnej i okolicznościowej niewyszczególnione w ofercie  PAPETERIA DOBROCI są traktowane jako niestandardowe i podlegają wycenie indywidualnej.
3. Minimalna ilość zamawianych elementów papeterii wynosi 20szt.
4. Ceny zaproszeń podane na Stronie Internetowej w SKLEPIE (zakładka “SKLEP”).
5. Minimalna ilość zamawianych zaproszeń/ zawiadomień wg PROJEKTU INDYWIDUALNEGO wynosi 20 szt.
6. PAPETERIA DOBROCI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i dostosowania cen w zależności od charakteru oraz rodzaju zamówienia
7. PAPETERIA DOBROCI nie realizuje „dodruków” pojedynczych sztuk elementów Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej.
8. PAPETERIA DOBROCI w ramach realizacji zamówionych projektów nie udostępnia Klientom edytowalnych plików produkcyjnych oraz edytowalnych projektów w ramach zamówienia do samodzielnej realizacji.
9. PAPETERIA DOBROCI jako autor realizacji (projektu) zastrzega prawo wyłącznego realizowania zamawianych projektów przez Klienta.
10. Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

V. PRÓBKI PAPETERII ŚLUBNEJ I OKOLICZNOŚCIOWEJ
1. PAPETERIA DOBROCI umożliwia zamówienie Próbek Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, spośród wzorów znajdujących się na Stronie Internetowej w zakładce “SKLEP”.
2. Próbki Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej sprzedawane są po cenach określonych na Stronie Internetowej w zakładce “SKLEP”, w kategorii “PRÓBKI”.
3. Wzory Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej zawierają przykładowe teksty (treść zaproszenia, menu, etc.) z gotowych zaproszeń, które stanowią wzór proponowanej realizacji.

VI. PREZENTACJA PAPETERII
1. Podstawą zgodności grafiki z wydrukiem przedmiotu zamówienia jest projekt graficzny (wizualizacja) przesłana Klientowi do akceptacji przed drukiem.

VII. DANE DO PROJEKTU
1. Celem prawidłowej realizacji zamówienia przez PAPETERIA DOBROCI Klient zobowiązany przesłać niezbędne dane do uzupełnienia treści zamówienia, lub nadesłanie własnej treści do zamieszczenia na projekcie przed drukiem. Za poprawność tekstów odpowiedzialność ponosi Klient.
2. PAPETERIA DOBROCI nie wykonuje tłumaczeń tekstów, treść obcojęzyczna powinna być nadesłana przez klienta do zamieszczenia w projekcie graficznym.
3. Przed wysłaniem projektu/-ów do druku  PAPETERIA DOBROCI zobowiązuje się do przesłania Klientowi wizualizacji – elektronicznej wersji projektu/-ów, w celu sprawdzenia poprawności zawartości tekstowej i ostatecznej jego akceptacji.
4. Po akceptacji projektu nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian.
5. PAPETERIA DOBROCI nie bierze odpowiedzialności za wszelkie błędy zgłoszone po akceptacji projektu.

VIII. PROCES PROJEKTOWY I REALIZACJA
1. Na wytworzenie papeterii ślubnej i okolicznościowej składają się dwa procesy, kolejno: proces projektowy i realizacja.
2. Proces Projektowy następuje po otrzymaniu przez PAPETERIA DOBROCI płatności za zlecone zamówienie. Po otrzymaniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie przez PAPETERIĘ DOBROCI, klient otrzyma od PAPETERIA DOBROCI wiadomość elektroniczną e-mail, z prośbą o przesłanie niezbędnych danych do wykonania wizualizacji. Na powyższe dane składają się: treść zaproszeń/menu (plik word) oraz lista do personalizacji zaproszeń/winietek (plik excel).
3. Po otrzymaniu niezbędnych danych PAPETERIA DOBROCI zobowiązuje się w przeciągu 3 dni roboczych wysłać Klientowi drogą elektroniczną projekt/-y papeterii w celu akceptacji do druku.
4. W wypadku braku niezbędnych informacji do stworzenia projektu graficznego, proces projektowy zostaje wydłużony o ilość dni potrzebnych na skompletowanie danych, z zastrzeżeniem zapisu wskazanego w rozdz. III ust. 4. Regulaminu.
5. W wypadku niekompletnego Zamówienia (braku danych, niezbędnych informacji) przy zamawianiu elementów oprawy graficznej ślubu i wesela, która jest związana z konkretnym terminem, Klient ma obowiązek przesłać niezbędne dane minimum na 15 dni roboczych przed datą ślubu/ wesela.
6. W przypadku niedopełnienia zapisów wskazanych w ust. 5 powyżej, zamówienie traktowane jest jako zamówienie w trybie przyspieszonym („REALIZACJA EKSPRESOWA”), co wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 150 PLN do wartości zamówienia. PAPETERIA DOBROCI zastrzega sobie również prawo do odmówienia realizacji zamówienia, gdy uzna, że termin na jego wykonanie jest zbyt krótki oraz brak jest możliwości jego realizacji.
7. Realizacja następuje po zaakceptowaniu projektu do druku przez Klienta (oraz zaksięgowaniu wpłaty pozostałej należności za zamówienie w przypadku ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNEGO). W tym okresie PAPETERIA DOBROCI przygotowuje pliki do druku, drukuje oraz kompletuje zamówienie.
8. Proces Realizacji trwa 14 dni roboczych, liczonych do momentu przekazania wysyłki kurierowi.
9. W wypadku braku akceptacji projektu do druku przez Klienta, PAPETERIA DOBROCI wykonuje na prośbę Klienta poprawki do projektu, które zobowiązuje się przesłać do ponownej akceptacji w ciągu 3 dni roboczych.
10. W przypadku projektu zaproszenia INDYWIDUALNEGO poprawki tekstowe, niewielkie poprawki kolorystyczne, zmiana fontu w projekcie są wliczone w cenę projektu (możliwość dwukrotnej zmiany po otrzymaniu pierwszej wizualizacji). Większe poprawki graficzne do projektu są nanoszone za opłatą ustalaną indywidualnie, w zależności od ilości zmian.
11. W przypadku PROJEKTU GOTOWEGO poprawki tekstowe, niewielkie poprawki kolorystyczne, zmiana fontu w projekcie nie podlegają dopłatom (możliwość dwukrotnej zmiany po otrzymaniu pierwszej wizualizacji).
12. W przypadku odrzucenia dwukrotnie zmodyfikowanego PROJEKTU GOTOWEGO, o którym mowa w ust. 10 powyżej, kolejne modyfikacje wiążą się z dopłatą w wysokości 20 PLN za kolejny projekt graficzny.
13. Projekty MAPY, dostosowane na życzenie do PROJEKTU GOTOWEGO realizowane są za dodatkową opłatą. Cenę określa CENNIK, znajdujący się na Stronie Internetowej w zakładce “SKLEP”.
14. PAPETERIA DOBROCI oferuje możliwość zamówienia towaru w trybie przyspieszonym – oferta „REALIZACJA EKSPRESOWA”. Proces projektowy oraz proces realizacji zostają skrócone w sumie do 10 dni roboczych. W okresie wzmożonej pracy i sezonu ślubnego (marzec – sierpień) termin realizacji ekspresowej może osiągnąć 15 dni roboczych. Przy zamówieniach w trybie przyspieszonym – oferta „REALIZACJA EKSPRESOWA” wartość zamówienia zostaje zwiększona o 150 PLN.
15. Zlecenia wykonywane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

IX. WYSYŁKA
1. Koszty wysyłki ponoszone są przez Klienta.
2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3. PAPETERIA DOBROCI nie odpowiada za terminowość dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską.
4. PAPETERIA DOBROCI zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie nadania przesyłki.
5. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy odmówić przyjęcia przesyłki (nie należy podpisywać listów przewozowych, ani odbierać przesyłki od kuriera).
6. Po dokonaniu potwierdzenia odbioru, prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera stanu zawartości przesyłki. Jeżeli zamówiony produkt, po jego odebraniu, okaże się uszkodzony, koniecznie należy sporządzić PROTOKÓŁ SZKODY i obowiązkowo uwzględnić w nim USZKODZENIE OPAKOWANIA ZEWNĘTRZNEGO. Odpowiedni dokument posiada przy sobie kurier. Ważne! Jeden egzemplarz protokołu należy zachować dla siebie, gdyż będzie on niezbędny do uznania zgłoszonej z tytułu uszkodzeń reklamacji.

X. REZYGNACJE I REKLAMACJE
1. W wypadku braku akceptacji przygotowanego i przesłanego projektu przez PAPETERIA DOBROCI, Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów Procesu Projektowego, stanowiącego 40% wartości zamówienia. Koszty te nie są zwracane Klientowi.
2. O rezygnacji Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić PAPETERIA DOBROCI drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail na adres info@papeteriadobroci.pl.
3. Reklamacje dotyczące niepoprawności tekstów, wzorów, etc. zostaną uwzględnione jedynie w przypadku, gdy otrzymany towar będzie się różnił od projektu, który uprzednio został zaakceptowany przez Klienta i rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres PAPETERIA DOBROCI .
4. W wypadku uznania reklamacji, o której mowa w ust. 5 powyżej, PAPETERIA DOBROCI zobowiązuje się zwrócić koszty wysyłki poniesione przez Klienta w celu reklamacji towaru, oraz pokryć wszelkie koszty związane z ponownym wydrukiem i przesyłką towaru do Klienta.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń i wad technicznych, powstałe w wyniku transportu poprzez firmę kurierską, rozpatrzone zostaną na podstawie odesłanego na koszt Klienta towaru, będącego przedmiotem reklamacji, na adres PAPETERIA DOBROCI z zastrzeżeniem rozdz. IX ust. 6.
6. Klient zobowiązany jest do zwyczajowego zabezpieczenia odsyłanego towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Do paczki należy dołączyć otrzymany rachunek, który jest podstawą reklamacji oraz opis stwierdzonych wad lub uszkodzeń.
7. Przesyłki wysłane na adres PAPETERIA DOBROCI za pobraniem nie będą odbierane.
8. O złożeniu reklamacji Klient zobowiązany jest powiadomić PAPETERIA DOBROCI w przeciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.
9. Reklamacje rozpatrywane są przez PAPETERIA DOBROCI w ciągu 10 dni roboczych.
10. PAPETERIA DOBROCI informuje, że między projektem a wydrukiem mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne, które zależą głównie od indywidualnych ustawień danego monitora, modelu karty graficznej, czy ustawień kolorów w samym systemie operacyjnym. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
11. PAPETERIA DOBROCI zastrzega, że między otrzymaną Próbką Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej a zamówionym kompletem Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej, mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne (plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego) w wyniku czynników wpływających na technikę druku cyfrowego w danym czasie. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
12. Poszczególne egzemplarze Papeterii Ślubnej i Okolicznościowej mogą się od siebie nieznacznie różnić ze względu na ręczne wykończenia elementów. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
13. W poszczególnych egzemplarzach papeterii ślubnej i okolicznościowej mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne spowodowane techniką druku oraz drukiem na różnych maszynach drukarskich oraz materiałach. Efekt ten nie jest wadą i nie może być przedmiotem reklamacji.
14. PAPETERIA DOBROCI zastrzega sobie prawo do niezrealizowania lub wstrzymania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą, niezależną od PAPETERIA DOBROCI, jak również brakiem towaru.
15. O każdym anulowaniu lub wstrzymaniu zmówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuba Persona-Wójcicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KUBA PERSONA-WÓJCICKI  ul. Franciszka Łukaszczyka 34/9, 02-781 Warszawa, e-mail: info@papeteriadobroci.pl, tel. 663224594
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a, b i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyłącznie w celu przygotowania zaproszeń ślubnych i okolicznościowych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od realizacji zamówienia Klienta.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy stworzenia papeterii ślubnej i okolicznościowej, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówień w ramach umowy.
8. PAPETERIA DOBROCI nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom danych. Ponadto Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji mię-dzynarodowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i nie będą wykorzystywane do tworzenia profili.

XII. PRAWA AUTORSKIE
1. Treści zamieszczone na stronie internetowej, utwory oraz projekty zamawiane przez Klienta są zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), jest przedmiotem praw autorskich.
2. Wszelkie utwory, oraz zawartości zamieszczone na stronie internetowej PAPETERIA DOBROCI , ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich projektów oraz projektów prezentowanych Klientowi ze szczególnym uwzględnieniem projektów indywidualnych są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność PAPETERIA DOBROCI.
3. Utwory wskazane w ust. 1 powyżej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez wyraźnej zgody autorów w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz odpowiedzialności za ich bezprawne wykorzystanie.
4. PAPETERIA DOBROCI zastrzega sobie prawo do sygnowania wszystkich swoich produktów znakiem firmowym PAPETERIA DOBROCI
5. PAPETERIA DOBROCI zastrzega sobie prawo do wyłącznego publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.
6. PAPETERIA DOBROCI zobowiązuje się chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu i zakresu współpracy między stronami oraz zmian niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie po porozumieniu stron w formie korespondencji elektronicznej.
2. PAPETERIA DOBROCI zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.